Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti

Turističko-ugostiteljska škola, Split. 

KK.09.1.3.01.0025

O projektu

Projekt je usmjeren na uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split kojom će se omogućiti da Turističko-ugostiteljska škola, Split stekne potrebne prostorno-tehničke uvjete za adekvatno obavljanje svih aktivnosti i djelatnosti kao Regionalni centar kompetentnosti za područje turizma i ugostiteljstva u sljedećih 5 godina.

Projektom će se izvesti radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji i opremanju Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split. Projektom je također predviđeno opremanje praktikuma pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisnik: Turističko-ugostiteljska škola, Split

Partner: Splitsko-dalmatinska županija

Novosti

Priopćenje – Završna konferencija

Turističko-ugostiteljska škola Split postaje najmodernija obrazovna ustanova u ovom dijelu Europe Uspostavom infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti, Turističko-ugostiteljska škola Split postat...

Pročitajte više

KLJUČNE INFORMACIJE

97.584.711,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta

30.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva

30. 7. 2019.

Početak provedbe projekta

30. 9. 2023.

Završetak provedbe projekta

Aktivnosti

Trajanje provedbe:  50 mjeseci

Aktivnost se odnosi na izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije, odnosno glavnog projekta i studije izvodljivosti.

Glavnim projektom će se na razini glavnog projekta (s traženim elementima izvedbenog projekta, troškovnicima i tehničkim dijelom dokumentacije za javnu nabavu radova) izraditi sva potrebna projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole predmetne građevine. To uključuje gotovu i sukladno zakonu revidiranu projektnu dokumentaciju glavnog projekta s ishođenim svim potrebnim pozitivnim potvrdama glavnog projekta i ostalim u upravnom postupku traženim suglasnostima.

Studijom izvodljivosti se stručno i objektivno prikazala izvedivost projekta s obzirom na sve aktivnosti koje se moraju poduzeti, analizirajući rizike i prijedloge rješenja za umanjenje i otklanjanje istih te u konačnici vrednovanje svih efekata projekta, kako za nositelja projekta, tako i za širu društvenu zajednicu.

Rezultati aktivnosti:

 • izrađen glavni projekt
 • ishođena građevinska dozvola
 • izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Aktivnost se odnosi na izvedbu radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji i opremanje Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split.
Projektom je predviđeno opremanje praktikuma pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama, dok će se nabava ostale opreme financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Rezultati aktivnosti su:

 • rekonstruiran, dograđen i nadograđen Regionalni centar kompetentnosti
 • opremljen praktikum pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama
 • izrađen energetski certifikat
 • ishođena uporabna dozvola

Aktivnost podrazumijeva upravljanje projektom i administraciju; provedbu svih postupaka javne nabave, pravovremeno slanje svih narativnih i financijskih izvješća projekta. U svrhu osiguranja dostatnih upravljačkih resursa za koordiniranje i upravljanje projektom, za vrijeme trajanja njegove provedbe, formirat će se Projektni tim sa svim potrebnim financijskim, stručnim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima.

Rezultati aktivnosti su:

 • provedeni svi postupci javne nabave u skladu s načelima zelene javne nabave gdje je primjenjivo
 • poslana i odobrena sva narativna i financijska izvješća
 • provedena edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji
 • izrađen i proveden Plan gospodarenja otpadom u krugu RCK
 • provedena financijska revizija

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti odnose se na prezentaciju projekta, projektne ideje, ciljeva i rezultata, podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt. U sklopu ove aktivnosti izradit će se privremena i trajna informativna ploča, izraditi projektna web-stranica vodeći računa o optimalnoj funkcionalnosti za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja te će se organizirati završna konferencija projekta.

Rezultati aktivnosti su:

 • izrađena privremena informativna ploča
 • izrađena trajna informativna ploča
 • izrađena projektna web-stranica
 • organizirana završna konferencija projekta

Partneri i suradnici

Podršku u provedbi projekta pružaju: partner Splitsko-dalmatinska županija (Partner) i suradnici Grand hotel Lav, Javna ustanova RERA, Turističko-ugostiteljska škola Šibenik i Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Skip to content