Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti

Turističko-ugostiteljska škola, Split. 

KK.09.1.3.01.0025

O projektu

Projekt je usmjeren na uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split kojom će se omogućiti da Turističko-ugostiteljska škola, Split stekne potrebne prostorno-tehničke uvjete za adekvatno obavljanje svih aktivnosti i djelatnosti kao Regionalni centar kompetentnosti za područje turizma i ugostiteljstva u sljedećih 5 godina.

Projektom će se izvesti radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji i opremanju Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split. Projektom je također predviđeno opremanje praktikuma pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisnik: Turističko-ugostiteljska škola, Split

Partner: Splitsko-dalmatinska županija

Novosti

KLJUČNE INFORMACIJE

97.584.711,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta

30.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva

30. 7. 2019.

Početak provedbe projekta

30. 9. 2023.

Završetak provedbe projekta

Aktivnosti

Trajanje provedbe:  50 mjeseci

Aktivnost se odnosi na izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije, odnosno glavnog projekta i studije izvodljivosti.

Glavnim projektom će se na razini glavnog projekta (s traženim elementima izvedbenog projekta, troškovnicima i tehničkim dijelom dokumentacije za javnu nabavu radova) izraditi sva potrebna projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole predmetne građevine. To uključuje gotovu i sukladno zakonu revidiranu projektnu dokumentaciju glavnog projekta s ishođenim svim potrebnim pozitivnim potvrdama glavnog projekta i ostalim u upravnom postupku traženim suglasnostima.

Studijom izvodljivosti se stručno i objektivno prikazala izvedivost projekta s obzirom na sve aktivnosti koje se moraju poduzeti, analizirajući rizike i prijedloge rješenja za umanjenje i otklanjanje istih te u konačnici vrednovanje svih efekata projekta, kako za nositelja projekta, tako i za širu društvenu zajednicu.

Rezultati aktivnosti:

 • izrađen glavni projekt
 • ishođena građevinska dozvola
 • izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Aktivnost se odnosi na izvedbu radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji i opremanje Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split.
Projektom je predviđeno opremanje praktikuma pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama, dok će se nabava ostale opreme financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Rezultati aktivnosti su:

 • rekonstruiran, dograđen i nadograđen Regionalni centar kompetentnosti
 • opremljen praktikum pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama
 • izrađen energetski certifikat
 • ishođena uporabna dozvola

Aktivnost podrazumijeva upravljanje projektom i administraciju; provedbu svih postupaka javne nabave, pravovremeno slanje svih narativnih i financijskih izvješća projekta. U svrhu osiguranja dostatnih upravljačkih resursa za koordiniranje i upravljanje projektom, za vrijeme trajanja njegove provedbe, formirat će se Projektni tim sa svim potrebnim financijskim, stručnim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima.

Rezultati aktivnosti su:

 • provedeni svi postupci javne nabave u skladu s načelima zelene javne nabave gdje je primjenjivo
 • poslana i odobrena sva narativna i financijska izvješća
 • provedena edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji
 • izrađen i proveden Plan gospodarenja otpadom u krugu RCK
 • provedena financijska revizija

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti odnose se na prezentaciju projekta, projektne ideje, ciljeva i rezultata, podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt. U sklopu ove aktivnosti izradit će se privremena i trajna informativna ploča, izraditi projektna web-stranica vodeći računa o optimalnoj funkcionalnosti za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja te će se organizirati završna konferencija projekta.

Rezultati aktivnosti su:

 • izrađena privremena informativna ploča
 • izrađena trajna informativna ploča
 • izrađena projektna web-stranica
 • organizirana završna konferencija projekta

Partneri i suradnici

Podršku u provedbi projekta pružaju: partner Splitsko-dalmatinska županija (Partner) i suradnici Grand hotel Lav, Javna ustanova RERA, Turističko-ugostiteljska škola Šibenik i Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Skip to content