O projektu

Naziv projekta: Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split

Broj projekta: KK.09.1.3.01.0025

Naziv projekta: Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split

Broj projekta: KK.09.1.3.01.0025

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Nositelj projekta: Turističko-ugostiteljska škola, Split

Partner: Splitsko-dalmatinska županija

Suradnici: 

  • Splitsko-dalmatinska županija
  • Grand hotel LAV
  • Javna ustanova RERA
  • Turističko-ugostiteljska škola Šibenik
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt je usmjeren na uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split kojom će se omogućiti da Turističko-ugostiteljska škola, Split stekne potrebne prostorno-tehničke uvjete za adekvatno obavljanje svih aktivnosti i djelatnosti kao Regionalni centar kompetentnosti za područje turizma i ugostiteljstva u sljedećih 5 godina. Ukupna vrijednost projekta je 97.584.711,00 HRK, od čega se 30.000.000,00 HRK financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom će se izvesti radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji i opremanju Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split. Projektom je također predviđeno opremanje praktikuma pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama.

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

97.584.711,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta

30.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva

30. 7. 2019.

Početak provedbe projekta

30. 9. 2023.

Završetak provedbe projekta

1.
Aktivnosti

Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije

Aktivnost se odnosi na izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije, odnosno glavnog projekta i studije izvodljivosti.

Glavnim projektom će se na razini glavnog projekta (s traženim elementima izvedbenog projekta, troškovnicima i tehničkim dijelom dokumentacije za javnu nabavu radova) izraditi sva potrebna projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole predmetne građevine. To uključuje gotovu i sukladno zakonu revidiranu projektnu dokumentaciju glavnog projekta s ishođenim svim potrebnim pozitivnim potvrdama glavnog projekta i ostalim u upravnom postupku traženim suglasnostima.

Studijom izvodljivosti se stručno i objektivno prikazala izvedivost projekta s obzirom na sve aktivnosti koje se moraju poduzeti, analizirajući rizike i prijedloge rješenja za umanjenje i otklanjanje istih te u konačnici vrednovanje svih efekata projekta, kako za nositelja projekta, tako i za širu društvenu zajednicu.

Rezultati aktivnosti:
• izrađen glavni projekt
• ishođena građevinska dozvola
• izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

2.
Aktivnosti
Izvedba radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji i opremanje Regionalnog centra kompetentnosti

Aktivnost se odnosi na izvedbu radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji i opremanje Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split.
Projektom je predviđeno opremanje praktikuma pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama, dok će se nabava ostale opreme financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Rezultati aktivnosti su:
• rekonstruiran, dograđen i nadograđen Regionalni centar kompetentnosti
• opremljen praktikum pomoćnog kuhara i slastičara za učenike s posebnim potrebama • izrađen energetski certifikat
• ishođena uporabna dozvola.

3.
Aktivnosti
Upravljanje projektom

Aktivnost podrazumijeva upravljanje projektom i administraciju; provedbu svih postupaka javne nabave, pravovremeno slanje svih narativnih i financijskih izvješća projekta. U svrhu osiguranja dostatnih upravljačkih resursa za koordiniranje i upravljanje projektom, za vrijeme trajanja njegove provedbe, formirat će se Projektni tim sa svim potrebnim financijskim, stručnim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima.

Rezultati aktivnosti su:
• provedeni svi postupci javne nabave u skladu s načelima zelene javne nabave gdje je primjenjivo • poslana i odobrena sva narativna i financijska izvješća
• provedena edukacija o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji
• izrađen i proveden Plan gospodarenja otpadom u krugu RCK
• provedena financijska revizija.

4.
Aktivnosti
Promidžba i vidljivost

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti odnose se na prezentaciju projekta, projektne ideje, ciljeva i rezultata, podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt. U sklopu ove aktivnosti izradit će se privremena i trajna informativna ploča, izraditi projektna web-stranica vodeći računa o optimalnoj funkcionalnosti za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja te će se organizirati završna konferencija projekta.

Rezultati aktivnosti su:
• izrađena privremena informativna ploča
• izrađena trajna informativna ploča
• izrađena projektna web-stranica
• organizirana završna konferencija projekta.

ULOGE U PROVEDBI PROJEKTA

Partneri i suradnici

Projekt se provodi u partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županijom (SDŽ), dok su Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (TUŠ Šibenik), poduzeće Grand hotel Lav d.o.o., Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) – Regionalni ured Split te Javna ustanova RERA S.D. suradnici.

Turističko-ugostiteljska škola, Split ima dugu tradiciju obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu. Škola trenutačno broji oko 650 učenika te ima oko 80 djelatnika od čega je njih približno 65 nastavno osoblje, a provodi 2 četverogodišnja (hotelijersko-turistički tehničar i turističko-hotelijerski komercijalist) i 5 trogodišnjih programa (konobar, kuhar, slastičar, pomoćni konobar i pomoćni kuhar) za učenike, a postoji oko 15 programa doškolovanja, prekvalificiranja, osposobljavanja i usavršavanja za odrasle. Turističko-ugostiteljska škola, Split ima potporu ostalih strukovnih škola, poslodavaca te domaćih i međunarodnih organizacija.

Uz partnerstvo sa Splitsko-dalmatinskom županijom, ključnim dionikom, ostvaruje se i suradnja s važnim suradnicima.

S obzirom na to da RCK pokriva 3 županije (SDŽ, ŠKŽ, DNŽ) uspostava suradnje s Turističko-ugostiteljskom školom Šibenik u svrhu unaprjeđenja izvedbe odgojno-obrazovnog procesa te kompetencija dionika uključenih u odgojno-obrazovni proces (učenici i nastavnici) od iznimne je važnosti. TUŠ Šibenik ima oko 350 učenika te oko 45 djelatnika od čega je oko 35 nastavno osoblje.

Suradnja s poduzećem Grand Hotel Lav d.o.o. donosi suradnju s jednim od najuspješnijih i najvećih poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu na području SDŽ. Hotel Lav je jedan od rijetkih luksuznih hotela na području SDŽ, a u njemu je stalno zaposleno oko 170 radnika dok ih u sezoni bude čak 450. Sudjelovanjem Grand Hotela Lav d.o.o. kao suradnika na projektu osigurala se uključenost ključnog dionika gospodarskog sektora u proces planiranja i provođenja projektnih aktivnosti kako bi se infrastrukturna ulaganja provela sukladno stvarnim potrebama tržišta rada.

Zahvaljujući suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, bit će moguće pratiti statistike i trendove na tržištu radu. Također, HZZ će voditi brigu o nezaposlenima, ali i pratiti potrebe na tržištu rada u području turizma i ugostiteljstva te će nezaposlene upućivati na adekvatne programe prekvalifikacija.

U konačnici, Javna ustanova RERA kao razvojna agencija pruža potporu projektu te osigurava administratora projekta u sklopu aktivnosti Upravljanje projektom. Osim toga, osigurava suradnju regionalnih vlasti u svrhu promicanja razvoja strukovnog obrazovanja i njegovog uključivanja u lokalni i regionalni razvoj.

REZULTATI

730

Broj učenika srednjeg strukovnog obrazovanja koji primaju potporu u okviru obrazovnih aktivnosti koje se izvode u centrima kompetencija.

230

Broj nastavnika, odraslih polaznika, poslodavaca i zaposlenika, nezaposlenih i studenata koji će sudjelovati u obrazovnim aktivnostima RCK u prvoj upisnoj godini po završetku projektnih aktivnosti.

1

Broj ustanova za srednje strukovno obrazovanje opremljenih specijaliziranom opremom i suvremenim tehnologijama.

Skip to content